High Availability Serv.

High-Availability Server - 2*2 vCPU

2*2 vCPU
150GB HDD

 • 4 GB
  RAM
 • 150 GB
  DISK
 • 1000 MB/s BANDWIDTH
 • Unmetered TRAFFIC
High-Availability Server - 2*4 vCPU

2*4VCPU

 • 8 GB RAM
 • 300 GB DISK
 • Unmetered TRAFFIC
 • 1000 MB/s BANDWIDTH
High-Availability Server - 2*4 vCPU

2*4VCPU

 • 16 GB RAM
 • 500 GB DISK
 • Unmetered TRAFFIC
 • 1000 MB/s BANDWIDTH
High-Availability Server - 2*6 vCPU

2*6VCPU

 • 32 GB RAM
 • 500 GB DISK
 • Unmetered TRAFFIC
 • 1000 MB/s BANDWIDTH
High-Availability Server - 2*8 vCPU

2*8vCPU

 • 32 GB RAM
 • 500 GB DISK
 • Unmetered TRAFFIC
 • 1000 MB/s BANDWIDTH
High-Availability Server - 2*8 vCPU

2*8vCPU

 • 32 GB RAM
 • 500 GB DISK
 • 10 TB TRAFFIC
 • 100MB/s BANDWIDTH